instagram

Nieuws

Doorvaartvignet Amsterdam

13 Nov 2023
Nieuws >>

Sinds 2022 is voor het varen op de wateren die vallen binnen de Gemeente Amsterdam een Doorvaartvignet verplicht. Omdat aanvankelijk nogal onduidelijk was op welk water deze verplichting zou gelden heeft het Programmateam Varen van de Gemeente Amsterdam samen met het Regioteam Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond hierover veelvuldig overleg gehad. Dit het geresulteerd tot een oplossing die op bijgaand kaartje staat. De licht blauw gekleurde wateren op dit kaartje zijn vrijgesteld van het Doorvaartvignet.

Klik op het plaatje om te vergrotenOok heeft het overleg opgeleverd dat de verkrijgbaarheid van het vignet wat makkelijker is geworden. Het vignet moet altijd aangevraagd worden via amsterdam.nl/varen.
Er zijn nu 2 mogelijkheden om het in bezit te krijgen, n.l.;

1. Be­zor­ging per post: Hebt u ge­ko­zen voor be­zor­ging per post? Dan krijgt u het vig­net bin­nen 2 we­ken na­dat uw be­ta­ling is ont­van­gen met de ge­wo­ne post thuis­ge­stuurd. Houd er re­ke­ning mee dat de post lan­ger doet over be­zor­ging bui­ten Ne­der­land.
2. Zelf af­ha­len: Hebt u ge­ko­zen voor 'Di­rect zelf af­ha­len'? Het vig­net koopt u eerst on­li­ne en daar­na haalt u het op bij een van de af­haal­pun­ten. U kunt uw keu­ze niet meer wij­zi­gen in 'Be­zor­ging per pos­t'.

U kunt het Door­vaart­vig­net ook on­der­weg vanaf uw boot on­li­ne be­stel­len en op­ha­len bij een af­haal­punt. In de buurt van deze lo­ca­ties kunt u vei­lig af­me­ren. Bij een af­haal­punt mag u maxi­maal een half uur af­me­ren en u moet uw ge­ac­ti­veer­de vig­net di­rect na het op­ha­len links­ach­ter op de boot be­ves­ti­gen.

Het Doorvaartvignet kost 40 euro en is 3 kalenderjaren geldig.

Nog even terug naar het kaartje!
Op de donkerblauw gekleurde wateren mag vanaf 2030 alleen emissie loos gevaren worden. (En binnen de oude grachtengordel geldt dit zelfs vanaf 2025!)
Een uitzondering hierop zijn de donkergrijs gekleurde wateren. Dit zijn de zgn. "doorgaande routes", deze kunnen met emissie bevaren worden.

Een veel gestelde vraag is; hoe is de situatie bij de jachthavens aan het IJ zoals b.v. de Sixhaven, Aeolus of Het Jacht, die in water van de gemeente Amsterdam liggen? Geldt daar het Doorvaartvignet? Het antwoord is; tot 2030 zijn al deze haven vrijgesteld van dit vignet. Over de situatie na 2030 wordt nog onderhandeld.

Auke Bender
Regiovertegenwoordiger Watersportverbond Noord-Holland Zuid

 

Laatst vernieuwd: 17 Nov 2023 om 09:39

NAAR ACTUELE NIEUWSOVERIZCHT

Kijk voor oudere berichten in het: nieuwsarchief

ONZE SPONSORS

© 2023 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix