instagram

Lidmaatschap

De Haarlemsche Jachtclub is een watersportvereniging waarvan het lidmaatschap toegankelijk is voor iedereen die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt. Lidmaatschap van de vereniging is o.a. noodzakelijk voor het volgen van zeilles, het aanvragen van een ligplaats voor de zeil- of motorboot, het huren van clubboten en het deelnemen aan bepaalde door de HJC georganiseerde evenementen.

Over alle verschillende soorten lidmaatschappen (jeugd, volwassene of gezin) staat uitgebreide informatie in de statuten. Het is ook mogelijk om donateur te worden.

De tarieven voor het lidmaatschap staan hier. Belangrijke punten:

  1. Bij het lid worden is naast de eerste contributie ook een entreegeld verschuldigd.
    Dit entreegeld wordt per persoon en eenmalig in rekening gebracht.
  2. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd op 1 januari.
  3. Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari.

 Inzet vereniging

Het lidmaatschap van de HJC brengt met zich mee dat volwassen leden en ouders van jeugdleden zich inzetten voor de vereniging. Eenmaal per jaar is er een verplichte bardienst en bij de zeillessen voor de jeugd is er een Haven- en Soepdienst. Ook wordt er door ieder lid nog een andere bijdrage verwacht.

Een belangrijk verschil met commerciële jachthavens is dan ook dat er niet alleen een ligplaats voor de boot wordt geboden, maar HJC leden nemen ook deel aan het verenigingsleven. 


Ligplaatsen

Een ligplaats in het water kan worden aangevraagd, nadat u bevestiging heeft gehad dat u lid bent, via dit formulier. De wachttijd is afhankelijk van de lengte en breedte van het schip en het type schip. Het kan zijn dat er geen wachttijd is en er voor nieuwe leden al direct een ligplaats beschikbaar is of dat er een tijdelijke plaats aangewezen wordt. De actuele situatie is te bevragen bij de havencommissais, maar hoe eerder men lid wordt, hoe hoger op de wachtlijst!

Een ligplaats op de wal voor een open bootje is meestal wel beschikbaar. Gezien het karakter van onze vereniging, bieden wij geen ligplaatsen aan sloepen en kleine open motorboten.

;

Lidmaatschap volwassene

Voor het lidmaatschap voor onbepaalde tijd geldt een aanvraagprocedure.
Onderdeel hiervan is een gesprek met de ballotagecommissie die het bestuur adviseert over de toetreding van nieuwe leden.

Alle faciliteiten en voorzieningen op de Haarlemsche Jachtclub waar een nieuw lid van mag profiteren zijn opgebracht door de zittende leden en hun voorgangers. Nieuwe leden dragen met het eenmalig betalen van het entreegeld hun steentje bij aan de gedane en toekomstige investeringen. Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt het reeds betaalde entreegeld niet gerestitueerd.


Lidmaatschap volwassene aanvragen

Startpunt voor het lid worden is het invullen van het aanvraagformulier. Na het invullen van dit formulier volgt een uitnodiging voor een gesprek met de ballotagecommissie. Als er geen digitale (pas)foto als bijlage is opgestuurd bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kan alsnog een foto meegenomen worden. De ballotagecommissie komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Het kan dus even duren voordat er contact wordt opgenomen. 


Lidmaatschap jeugd

Voor kinderen tot 21 jaar biedt de HJC het jeugdlidmaatschap. Dit lidmaatschap is geldig gedurende het hele jaar (van 1 januari t/m 31 december) en geeft de mogelijkheid tot deelname aan de zeilles, het huren van clubboten en geeft ook toegang tot evenementen. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Bij inschrijving voor zeillessen gaat een nieuw lidmaatschap in per 1 januari van het jaar dat de eerste keer zeilles bij de HJC wordt gevolgd en dan wordt ook de contributie gefactureerd. 


Lidmaatschap jeugd aanvragen

Voor het jeugdlidmaatschap is geen speciale acceptatieprocedure van toepassing. Aanmelden kan via het formulier aanvraagformulier jeugd. Indien er in een gezin meerdere kinderen lid zijn, dan is er ook een voordelig gezinslidmaatschap mogelijk. In de statuten staan de voorwaarden hiervoor en ook de tarievenlijst geeft informatie.

In geval van lidmaatschap in combinatie met aanmelding voor de jaarlijkse HJC zeillessen of -trainingen, wordt het lidmaatschap aangevinkt op het inschrijfformulier voor de Zeilopleiding. Er hoeft voor deze jeugdzeilers dus geen apart lidmaatschap aangevraagd te worden.


Donateur

Het is ook mogelijk om donateur te worden.


Watersportverbond

Ieder lid van de HJC is ook lid van het Watersportverbond. Een gedeelte van het lidmaatschapsgeld wordt afgedragen aan het Watersportverbond. De contributie per lid wordt elk jaar vastgesteld in de najaarsvergadering van het Watersportverbond. Hier lees je wat het Watersportverbond allemaal doet.

Leden van verenigingen die lid zijn van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen hebben recht op teruggave van teveel betaalde contributie. Uitgangspunt daarbij is dat de betreffende watersporter slechts eenmaal contributie aan het Watersportverbond betaalt. Een verzoek tot teruggave dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar waarop de contributie betrekking heeft, ingediend te zijn bij het Watersportverbond.
;
 

Lidmaatschap

Meer informatie over het lidmaatschap is te verkrijgen via e-mail: secretaris@haarlemschejachtclub.nl

Meer informatie over het jeugdlidmaatschap en zeillessen is te verkrijgen via e-mail: jeugd@haarlemschejachtclub.nl

Formulieren voor het aanvragen en wijzigen van het HJC lidmaatschap volwassenen of jeugd, staan bij de knop: Lidmaatschap formulieren.

Ligplaatsen

Informatie over de beschikbaarheid van ligplaatsen is te verkrijgen bij de havencommissaris:

E-mail: haven@haarlemschejachtclub.nl

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix