instagram

Vrijwilligersbeleid


Ook in de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het intake gesprek en het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis.

Een vereniging als de Haarlemsche Jachtclub kan ook niet bestaan zonder het vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Van iedereen die lid wordt van de HJC wordt dan ook verwacht dat zij zich inzetten voor het voortbestaan van de vereniging om daarmee de continuïteit te waarborgen. Het bestuur is van mening dat we ons in moeten zetten om de risico’s van grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te houden en mocht dit onverhoopt toch plaats vinden de drempel om dat bespreekbaar te maken of daarvan melding te doen zo laag mogelijk te maken. Bij het aannemen van vrijwillige instructeurs voor de zeillessen is een intake gesprek al jaren gebruikelijk.

De HJC heeft zich dan ook verplicht tot het naleven van de regels op dit gebied die opgesteld zijn door het NOC-NSF. Wij doen dit in eerste aanzet door een aanname beleid vrijwilligers te voeren en het eisen van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) van de vrijwilliger. ook kunnen wij eventuele referenties natrekken.
Tevens betekent dit dat bij het aannemen van een vrijwilliger een intake gesprek onderdeel van de procedure is. Dat gesprek wordt afgenomen door de commissaris van de betreffende afdeling waar u werk onder gaat vallen.

Verzekering
De HJC heeft een verzekering bij Interpolis voor de aansprakelijkheid m.b.t. het werken met vrijwilligers.
;

Gedragsregels vrijwilligers Haarlemsche Jachtclub

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit het Watersportverbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sportbonden:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
;

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Leden van de HJC (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van het Watersportverbond of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Vertrouwens contact persoon voor de Haarlemsche Jachtclub is:

Tonny Chung
Tel. 06 23 73 60 95

Email: vertrouwenscontactpersoon.HJC@gmail.com
 

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix