Nieuws

Boten te water

De kalender vind u hier, let erop dat alles 2 dagen opschuift. De havenindeling vind u onder "mijn HJC"
 

Rectificatie nieuwsbrief

In de nieuwsbrief die u allen heeft ontvangen 30 maart jongstleden staat per abuis vermeld "brief van de ereleden aan het bestuur en terug" echter gaat het hier slechts om een gedeelte van de ereleden. Op de website staat dit wel juist vermeld.

De Webmaster

 

Opening haventerrein

Maatregelen om tot opening van de haven te komen
 

Wij willen de haven zo spoedig mogelijk openen. Dit kan echter alleen als iedereen zich houdt aan onderstaande maatregelen.

Gebaseerd op de laatste berichtgeving vanuit de overheid en het Watersportverbond, spreken we daarom af:

 

 • Het is niet toegestaan dat personen de haven betreden die geen lid zijn van de HJC. Dit geldt ook voor donateurs. Een aanwezig lid mag 1 introducee meenemen.
 • Contact met havenmeesters-echtpaar uitsluitend telefonisch of via “balkon” gesprek
 • Je blijft thuis als je kucht, hoest en/of verkouden bent. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Blijf ook thuis als iemand anders in uw huishouden verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft.
 • Je betreedt alleen de haven als het is voor het bezoeken of het uitvoeren van werkzaamheden aan een gestald schip of voor het hellen van het schip. Blijf gewoon thuis als je niet op de haven hoeft te zijn.
 • Het is toegestaan professionele werkzaamheden door derden aan een schip uit te laten voeren. Echter, dit moet vooraf overlegd worden met de havenmeester.
 • Houd verder minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. En spreek elkaar erop aan als dit niet gebeurt. Doe dit wel met respect.
 • Ervaar je een vervelende situatie? Meld het dan bij het bestuur a.i..
 • Groepsvorming is verboden.
 • Ten slotte verzoeken we leden aanwijzingen van de havenmeester of bestuurslid a.i. strikt op te volgen. Laten we er samen voor zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt.
   

Gebaseerd op deze afspraken is de haven weer geopend vanaf 30 maart 10.00 uur Dit is exclusief het clubhuis en de toiletten. (De veiligheidsregio Kennemerland heeft ook vastgesteld dat de sanitaire voorzieningen van jachthavens gesloten moeten zijn)

 

Boten te water

Als iedereen zich strikt houdt aan de maatregelen, durven we het aan om schepen uit de winterstalling te water te laten vanaf 3 april onder de volgende uitdrukkelijke voorwaarden:

 

 • Schepen die nu nog op hun winterplek in de haven liggen moeten uiterlijk 3 april op hun zomerplek liggen.
 • Schepen gaan volgens een aangepast schema te water. Dit schema is gebaseerd op de originele planning maar dan twee dagen later.
 • Schepen kunnen ook eerder te water gaan op individuele afspraak met de havenmeester als daar ruimte voor is.
 • Gaat je schip niet te water? Blijf dan zo veel mogelijk weg van de haven.
 • Bij het hellen mogen alleen de havenmeesters en het lid om wiens schip het gaat aanwezig zijn (eventueel met 1 introducee).
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Andere leden verzoeken we zo veel mogelijk op of bij zijn/haar eigen schip te zijn.
 • Lukt het niet om te water te gaan omdat je ziek bent of om een andere reden en heb je dit nog niet gemeld? Doe dit dan zo snel mogelijk aan de havenmeester.
 • Indien een lid zich niet aan de maatregelen houdt, zal er aan dit lid verzocht worden het terrein direct te verlaten. Dit wordt te allen tijde gemeld aan het bestuur a.i..

 

Het bovenstaande geldt zolang de overheid geen nieuwe of aangepaste maatregelen aankondigt. Zodra dit wel het geval is en wij genoodzaakt zijn wijzigingen door te voeren, informeren we jullie zo snel mogelijk. Heb je vragen of onduidelijkheden? We proberen hier een zo goed mogelijk antwoord op te geven. Ook voor ons is dat soms lastig, maar we gaan graag in gesprek.


 


BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE LEDEN

Beste leden,
Hieronder vind u een brief van ons -inmiddels vorige- bestuur en een brief van ons ad interim bestuur. Onder het menukopje info, mijn hjc, vind u meer informatie hoe dit zo gekomen is (inloggen met de code van het hek)

 

Bericht 1

Aan de ereleden, leden en donateurs van de HJC,

Donderdag 26 maart j.l. moest het bestuur een van de moeilijkste beslissingen nemen, waar ze voor gesteld kan worden: acute sluiting van het haventerrein. Er dreigde een besmettingsprobleem te ontstaan o.m. voor de enige werknemer die de HJC heeft, nl. de havenmeester, en haar echtgenoot.

Het bestuur beloofde z.s.m. met nadere informatie te komen over de sluiting en/of her-opening en al of niet doorgang van te waterlating vanaf 1 april a.s. Die nadere informatie kon u al vrijdagavond 27 maart op de website zien. Daarin gaven we aan dat we uiterlijk maandag a.s. om 09.00 uur zouden berichten hoe op verantwoorde wijze het haventerrein weer toegankelijk zou kunnen worden. We wilden op dinsdag 31 maart om 17.00 uur uiterlijk laten weten of de te waterlating doorgang zou kunnen vinden en zo ja, op welke wijze. We wisten dat Veiligheidsregio Kennemerland met striktere regels ook voor jachthavens zou komen en wilden deze laten meewegen in de besluitvorming.

We schreven u erkentelijk te zijn voor de vele adhesie betuigingen inzake het besluit. We waarderen het hogelijk hoe door leden begrip getoond wordt in deze wonderlijke coronatijd.

Helaas heeft  het bestuur ook een schrijven ontvangen, dat door de bestuursleden gelezen is als een motie van wantrouwen. Het bestuur heeft de briefschrijvers laten weten welke impact dit heeft op het wel of niet kunnen functioneren als vrijwilliger voor de HJC. Die conclusie delen we via deze extra nieuwsbrief nu ook met u.

Het voltallig bestuur van de HJC, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris jeugd, commissaris wedstrijdjeugd, commissaris clubhuis, commissaris haven legt met ingang van heden, 28 maart 2020, haar functies neer.

Namens het bestuur,                                                                                                                           
Herman de Bock, voorzitter,                                                                                                                  
Sybout van der Meer, secretaris   

 

Bericht 2


 

Aan leden en donateurs van de HJC,

 

Met verwijzing naar het bericht van het bestuur (geplaatst op de HJC website) aan u, waarin zij haar functies neerlegt informeer ik u graag als volgt;

 

Het bestuur is tot haar besluit gekomen naar aanleiding van een bericht ondertekend door een zestal leden, waaronder ikzelf.

Het bestuur maakt in haar bericht aan deze leden kenbaar dat zij verwacht dat deze het bestuur ad interim, dat wil zeggen tot de eerst komende algemene ledenvergadering, overnemen.

U begrijpt dat dit voor deze leden als een verrassing komt, maar het besturen van de dagelijkse gang van zaken op de Haarlemsche Jachtclub moet voortgang vinden en (een aantal van) deze leden zullen deze handschoen zo goed als mogelijk oppakken.

Vanzelfsprekend zal op zo kort mogelijke termijn, helaas wordt de agenda bepaald door de Corona maatregelen,  een Algemene Ledenvergadering uitgeroepen worden. Gezien de aard van de ontstane situatie is het belangrijk dat deze ook fysiek plaats vindt.

Deze Corona maatregelen veroorzaken tevens een zeer beperkte activiteit op de HJC, het zwaartepunt ligt nu op de activiteiten in de haven en op het terrein zoals werkzaamheden aan de gestalde schepen, de tewaterlating en de werkzaamheden van de havenmeester.

Het bestuur heeft aangekondigd over opening van de haven uiterlijk 31 maart om 17.00 uur duidelijkheid te geven, in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

 

Het a.i. bestuur ziet er tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering als volgt uit:

Voorzitter:                 Wilko Emmens

Vice-voorzitter:           Leo Roelofs,

Secretaris:                 Fleur Finnema

Penningmeester:         Peter Unkel

Havencomm.:             Goos Finnema

Jeugd comm.              Monique Pals

Clubhuis comm:          Wouter Coosemans.

 

Het a.i. bestuur doet haar uiterste best de lopende zaken en belangen van de HJC te behartigen.

 

De contactgegevens op de site (nu nog gekoppeld aan het “oude” bestuur) zullen zo spoedig mogelijk worden geactualiseerd. Ik hoop en verwacht dat dit dinsdag 31 maart voor elkaar is.

 

Overdracht vanuit de vorige bestuursleden zal de komende dagen zijn beslag krijgen. Wij vertrouwen op uw begrip voor deze situatie.

 

Ik wil het vertrekkende bestuur bedanken voor haar werkzaamheden voor de Haarlemsche Jachtclub en ben er van overtuigd dat ieder lid van het bestuur met de beste bedoelingen en veel inzet zijn/haar taken heeft uitgevoerd. Ik betreur de conclusie die het bestuur aan de mail van deze leden heeft verbonden en de daar aan verbonden gevolgen.

 

Ik wens u sterkte onder deze bijzondere omstandigheden in zowel uw thuis als werksituatie en bovenal pas op uw gezondheid.

 

 

Met vriendelijke groet,

Wilko Emmens

Ere-voorzitter HJC
 


Nieuwe brugtijden

Een belangrijke mededeling voor leden die een schip hebben met een staande mast.

Zoals bekend heeft de gemeente Haarlem de spitssluiting in de avond verschoven met een half uur. (was van 16.00 uur tot 18.00 uur en wordt 16.30 uur tot 18.30 uur.)

Om na 18.30 uur op tijd vanuit de stad de brugopening van brug Rijksweg 9 over zijkanaal C te halen hebben Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland besloten de brugopening van deze brug ook op te schuiven met een half uur.Deze was 19.45 uur en wordt nu 20.15 uur.
Deze nieuwe tijden gaan met de aanvang van het zomerseizoen gelden (dus m.i.v. 6 april 2020).

Recent ingekomen besluit.

Corona virus heeft gevolgen voor de bedientijden.

Het corona virus heeft geleid tot een onderbezetting in sluis- en brugpersoneel bij alle vaarwegbeheerder in de regio.
Daarom is besloten de zomerbedientijden in de hele regio West-Holland m.i.v. 6 april 2020 in te laten gaan.
De kans bestaat dat dit al naar gelang de omstandigheden nog verlengd kan worden.

Daarover wordt u uiteraard tijdig geïnformeerd.
Wel heeft het Watersportverbond er bij de vaarwegbeheerders sterk op aan gedrongen om tijdens de Paasdagen de zomerbedientijden te hanteren.
 


Een laatste bericht van de Selene

Nog een afsluitings eindtocht van de Selene, ik kan het niet laten.
De tijd gaat nu snel en liggen met de boot alweer ruim en week in de jacht haven "Marina Honneysuckle" in Newcastle, NSW.
Daarvoor een prima laatste zeiltocht gehad vanaf de Nelson bay een waterrijk gebied met leuke kleine haventjes, vooral veel kleine soort walvissen gezien en bijzondere vogels.


De zeiltocht naar Newcastle de laatste 25 mijl, ging uitstekend nadat we de Genua opgerold hadden en de motor aanzette om de ingang van de rivier aan te varen, kreeg de motor kuren, maakte een vreemd geluid. Tjerk hem meteen uitgezet en Genua weer op. Gelukkig hadden we wind mee, bij de ingang van de rivier ging het behoorlijk te keer (lagerwal),
Maar met de stroom mee was het toen we binnen de pieren waren, rustig.
Langzaam naderde we de Marina en schoven de eerste en de beste plek in de haven in, opgevangen door wat zeilers, en lagen we als in Abrahams schoot!  Waarschijnlijk is de impeller van de motor weer stuk denken we en dat was ook zo. Een Volvo monteur heeft het keurig in orde gemaakt.

 De afgelopen dagen hebben we al veel gedaan om de Selene klaar te maken voor vervoer op het deliverie schip de Minervagracht van Sevenstar, die op dertig maart aankomt ongeveer. ( kan door slecht weer ook wat later worden).
Bijna iedere dag klussen gedaan zoals butgasfles laten vullen, rol Genua eraf en opgeruimd. Overbodige spullen verwijderd enz. ook de voedsel voorraad is sterk geslonken ons blikvoer is zo goed als op. De Supermarkten zijn op fiets afstand te berijken en eten voornamelijk vers voedsel, voorbeeld ontbijt: eerst een vers fruit hapje (gezond) aarb-druiven-appel-appel-kiwi-bramen-banaan enz. Crackers en broodjes, kaas-jam-eitjes-worst.
Glas water en thee een riand ontbijt!
Bij de koffie een plakje bananen cake, tussen de middag eten we meestal niet of weinig. 17.30 Happy hour met een drankje en kleine crackers met Franse kaas geen wonder dat we aankomen, vooral Tjerk is flink aangekomen en dat staat hem goed. 

Het bevalt ons prima in het mooie stadje Newcastle, de vouwfietsen tevoorschijn gehaald en met mooi weer veel de trappers laten draaien.
 De terugvlucht naar Nederland half april via China is gecanseld, deze was al in september vorig jaar geregeld door ons reisburo en vliegen nu met Qatar Airways een hele opluchting voor ons vanwege het Corona virus. Dat heeft Anny van reisburau Borger weer prima gedaan.
Nu maar hopen dat alles goed gaat met de vlucht terug naar huis, de vlucht met Qatar Airways is op 14 april de 15e komen we dan aan op Schiphol (tussen de middag).

Vandaag een auto gehuurd op de 24st maart voor 3 weken daar gaan we dan mee rond toeren en highlights mee bekijken. Slapen doen we dan in B&B's of anders en de 14st rijden we naar Sydney Airport en leveren we de auto daar weer in.
Zo hebben we alles aardig gepland, we voelen ons happy en gezond en ontmoeten nog steeds vriendelijle Aussie's.
Hebben nog van die mondkapjes kunnen lopen en hopen dat als we thuis komen hopen we dat we het Carona virus niet hebben opgelopen.
Hier onder nog wat foto's
Tot ziens in Nederland.
Henny en Tjerk  s/y Selene
 

Zeilcursus volwassenen

Per vandaag 10 maart 2020 sluiten we de inschrijving voor het volwassen zeilen in de polyvalk. De cursus is volgeboekt. We wensen iedereen die zich ingeschreven heeft veel zeilplezier, de cursus start in de week van 20 april 2020. Een bevestiging met de indelingen wordt op een later tijdstip naar de cursisten gemaild.


Een nieuw verslag van de Selene op wereldreis

Er is weer een nieuw verslag van Henny en Tjerk die naar Australie varen. Lees het hier
Hier kan je zien waar ze nu zijn. 

Zonnepanelen

zonnepanelen 

Klik hier voor de actuele opbrengst.

 

Kijk voor oudere berichten in het: nieuwsarchief

ONZE SPONSORS

© 2020 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix